مقابله با ورم بینی : طی هفته های ابتدایی پس از جراحی بینی ، تغییرات بسیار زیادی را دچار می شوید . ورم بینی یک الی دو روز پس از جراحی شروع شده و تا چند ماه ادامه می یابد . البته...

بیشتر بخوانید