تزریق کورتون در جراحی بینی تزریق کورتون در جراحی بینی  یکی از راههای از بین رفتن ورم بینی محسوب می شود تا هر چه سریعتر بتوانیم شاهد نتیجه عمل باشیم .در این مقاله دکتر طاهری نیا...

بیشتر بخوانید